Hiawatha Community Hospital

Hiawatha Community Hospital
300 Utah Street
Hiawatha, KS, 66434
Phone:  785-742-2131
Website: www.hch-ks.org/